سرمایه گذاری ها

وضعیت سرمایه گذاری های شرکت

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت در پایان ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ به ترتیب شامل سرمایه گذاری های کوتاه مدت ۸۴% و سرمایه گذاری های بلند مدت (بورسی و غیر بورسی) ۱۶% می باشد.

سرمایه گذاری های بورسی

بهای تمام شده سرمایه گذاری های بورسی شرکت سرمایه گذاری سبحان در پایان دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱، معادل ۱۵۰۹ میلیارد ریال می باشد که اسناد خزانه حدود ۴۹% از آن را به خود اختصاص داده است.

ترکیب صنایع در پورتفوی شرکت در پایان ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ – بهای تمام شده