صورت های مالی همراه با گزارش حسابرسی۲

صورت های مالی اساسی و یادداشت های توضیحی

گزارش‌های پیوست، شامل صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی شامل ترازنامه‌ها، صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد می‌باشد و بر اساس نظرات حسابرسان رسمی مطابق با استانداردهای حسابرسی تهیه گردیده است.

دریافت آخرین گزارش ها