صورت های مالی همراه با گزارش حسابرسی

صورت های مالی همراه با گزارش حسابرسی

به منظور ایجاد دسترسی کارآمد برای صاحبان سهام به مهمترین گزارش های گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران،‌ گزارش های فعالیت هیئت مدیره، گزارش های تفسیری، اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی شده و تصمیمات مجمع عادی سالانه در این بخش قابل دسترسی است.

گزارش های پیوست شده، شامل صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت شامل ترازنامه ها، صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد میباشد و بر اساس نظرات حسابرسان رسمی مطابق با استانداردهای حسابرسی تهیه شده است.

دریافت آخرین گزارش ها