آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود تا در جلسه ممجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام) که راس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقا بزرگی تا انتها، به سمت ولیعصر خیابان اکبری ، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنر سمر برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

۱- استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه هیأت مدیره

۲- اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه

۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

اشتراک گذاری پست