آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۹۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام) که راس ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقا بزرگی تا انتها، به سمت ولیعصر خیابان اکبری ، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنر سمر برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳- بررسی و تصویب صورت های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۵- انتخاب اعضای حقوقی هیأت مدیره

۶- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۷-  تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۸- تعیین پاداش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

اشتراک گذاری پست