گزارش توجیهی افزایش سرمایه

گزارش افزایش سرمایه

گزارش تفسیری مدیریت به عنوان یکی از گزارش های هیئت مدیره، مکمل صورت های مالی شرکت بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد شرکت و جریان نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای شرکت در جهت دستیابی به آن اهداف منتشر می نماید. این گزارش،‌ جایگزینی برای افشای اطلاعات بااهمیت طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان نمی باشد.

دریافت آخرین گزارش ها