نویسنده simyadmin

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام) به شماره ثبت 49483 و شناسه ملی 10100946575 بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام) که راس ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 1400/07/12 واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک [...]

ادامه مطلب...

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام) به شماره ثبت 49483 و شناسه ملی 10100946575   بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود تا در جلسه ممجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام) که راس ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1399/10/14 واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک [...]

ادامه مطلب...

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام) به شماره ثبت 49483 و شناسه ملی 10100946575   بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری سبحان (سهامی عام) که راس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1399/08/05 واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک [...]

ادامه مطلب...