شرکت سرمایه‏ گذاری سبحان (سهامی عام) درتاریخ 1362/7/19 با نام شرکت بهدوش (سهامی خاص) به شماره 49483 در اداره ثبت شرکت ‏ها و مؤسسات غیر تجاری تهران برای مدت نامحدود به ثبت رسید و  براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1367/12/18 نام شرکت به شرکت توسعه و گسترش کشاورزی سبحان (سهامی خاص) تغییر یافت و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده درتاریخ 1375/7/24 به شرکت توسعه کشاورزی سبحان تغییر نام داد.
اخبار

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)

به شماره ثبت 49483 و شناسه ملی 10100946575

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) که راس ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1397/05/30 در محل مرکز آموزشی فرهنگی رفاهی آموزش و پرورش منطقه 3 (خانه معلم) واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بااتر از میرداماد، جنب آموزش و پرورش منطقه 3 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالینه:

1-    استماع گزارش هیات مدیره جهت دوره مالی شش ماه منتهی به 1397/04/31

2-    استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی جهت دوره مالی شش ماهه منتهی به 1397/04/31

3-    بررسی و تصویب صورت های مالی و سود قابل تقسیم برای دوره مالی شش ماه منتهی به 1397/04/31

4-    انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های سالیانه

5-    انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.

6-    سایر موارد که در صلاحیت مجموع عمومی عادی سالینه باشد

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری  سبحان (سهامی عام)