سرمایه شرکت

سرمایه شرکت سرمایه گذاری سبحان در بدو تاسیس حدود 50 میلیون ریال بود که طی چند مرحله به شرح نمودار سرمایه شرکت به مبلغ 1،300 میلیارد ریال افزایش یافته است.

روند تغییرات سرمایه

شایان ذکر است در سال‌های اخیر برنامه افزایش سرمایه شرکت در دستور کار هیات مدیره بوده که نهایتا در سال مورد گزارش با تهیه گزارش توجیهی و کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و برگزاری مجمع سالانه در تاریخ 1393/08/06 سرمایه شرکت از 800،000 میلیون ریال به 1،300،000 میلیون ریال از محل مطالبات حاصل شده سهامداران افزایش یافت و در تاریخ 1393/11/07 به ثبت رسید. همچنین گزارش افزایش سرمایه از مبلغ 1،300،000 میلیون ریال به 1،500،000 میلیون ریال تهیه شده و به حسابرس ارائه گردیده که در مراحل نهایی بررسی و اظهار نظر می باشد.