موضوع فعالیت ها

موضوع فعالیت های اصلی شرکت

سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌ گذاری صندوق‌ ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ ها، موسسات یا صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به‌ تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌ گذاری سرمایه‌ پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد اوراق بهادارنمی‌دهد.

موضوع فعالیت های فرعی شرکت

1)  سرمایه‌ گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌ بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌ های سرمایه‌ گذاری نزد بانک‌ ها و موسسات مالی مجاز
2)  سرمایه‌ گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌ گذاری صندوق‌ ها، موسسات یا صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به‌ تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌ گذاری سرمایه‌ پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.
3)  سرمایه‌ گذاری در سایر دارایی‌ ها از جمله دارایی‌ های فیزیکی، پروژه‌ های تولیدی و پروژه‌ های ساختمانی با هدف کسب انتفاع
4)  ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

  • پذیرش سمت در صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری
  • تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار
  • مشارکت در تعهد پذیره‌ نویسی اوراق بهادار
  • تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار