تاریخچه

شرکت سرمایه‏ گذاری سبحان (سهامی عام) درتاریخ 1362/7/19 با نام شرکت بهدوش (سهامی خاص) به شماره 49483 در اداره ثبت شرکت ‏ها و مؤسسات غیر تجاری تهران برای مدت نامحدود به ثبت رسید و سپس براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1367/12/18 نام شرکت به شرکت توسعه و گسترش کشاورزی سبحان (سهامی خاص) تغییر یافت و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده درتاریخ 1375/7/24 به شرکت توسعه کشاورزی سبحان تغییر نام داد. براساس مصوبات مجمع مورخ 1379/4/27 فعالیت شرکت از اول مرداد ماه سال مالی مذکور راکد و تحویل گروه شرکت‏ های راکد سازمان اقتصادی کوثر شد. در تاریخ 1382/6/12 طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده نام شرکت به شرکت سرمایه ‏گذاری سبحان (سهامی خاص) تغییر یافت و فعالیت جدید خود را از آذرماه 1382 آغاز نمود. همچنین طبق مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 1382/10/20 سال مالی شرکت از 29 اسفند ماه هرسال به پایان دی‏ ماه هر سال تغییر یافت. سپس به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده وعادی بطور فوق‌العاده 1383/06/18 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و سال مالی شرکت نیز از 30 دی‏ ماه به 31 شهریور هر سال تغییر پیدا کرد.
 sobhan