سند راهبردی شرکت
اولویت کد                    راهبردهای نهایی  
1 S1O1 تبدیل شدن به هلدینگ سرمایه ‏گذاری و خدمات مالی
2 W5T2 چابک ‏سازی و بهبود بهره وری سازمانی
3 S3T2 تنوع گرایی محدود در حوزه سرمایه‏ گذاری
4 W1O2 توسعه زیر ساخت فن آوری اطلاعات
5 S2O5 پذیرش شرکت در بورس
6 S5O2 فرآوری املاک جهت سرمایه‏ گذاری در حوزه خدمات مالی و سرمایه‏ گذاری
7 W5O1 اصلاح ساختار سازمانی و منابع انسانی
8 W4T3 تقویت ارتباطات موثر با نهادها و بازیگران اثرگذار بازار سرمایه
9 S2T5 تمرکز اقدامات همسو با اسناد بالادستی در توسعه سرمایه ‏گذاری‏ ها
10 W4O4 سرمایه ‏گذاری تا سطح حداقل سهام مدیریتی در سرمایه‏ گذاری های موجود و آتی
11 S4T4 تنوع سازی ابزارهای تأمین مالی
12 S3O2 فعالیت در بورس کالا با مدیریت بر عرضه محصولات تولیدی شرکت‏ های تابعه سازمان اقتصادی کوثر
13 W3O5 پذیرش سرمایه‏ گذاری‏ های موجود و آتی در بورس
14 S5T1 برون سپاری فعالیت ‏های غیر راهبردی