صورت های مالی
صورتهای مالی سال 1396

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰.pdf حجم فایل 100 KB
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده).pdf حجم فایل 120 KB
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده).pdf حجم فایل 160 KB
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به پایان آذر 1396 حجم فای112 KB
صورت وضعیت پرتفوی 3 ماهه منتهی به 30 آذر 1396 شرکت عمران سبحان حجم فایل 79 KB

صورتهای مالی سال 1395

صورتهای مالی میان دوره ای 1395.04.31.pdf حجم فایل 628 KB
گزارش افزایش سرمایه نهایی سال 1395.pdf حجم فایل 1.6 MB
گزارش بازرس قانونی1 سال 1395.pdf حجم فایل 3.7 MB

صورتهای مالی سال 1394

1صورتهای مالی حسابرسی شده 1394.10.30.pdf حجم فایل 186 KB
2صورتهای مالی حسابرسی شده 1394.10.30.pdf حجم فایل 178 KB
3صورتهای مالی حسابرسی شده 1394.10.30.pdf حجم فایل 236 KB
سود و زیان مقایسه ای سه... منتهی به 1394.10.30.pdf حجم فایل 50 KB
ترازنامه مقایسه ای سه دوره منتهی به 1394.10.30.pdf حجم فایل 52 KB
جریان وجوه مقایسه ای سه... منتهی به 1394.10.30.pdf حجم فایل 46 KB
صورتهای مالی حسابرسی شده 1394.06.31.pdf حجم فایل 12 MB