کمیته های تخصصی

کمیته‌ های تخصصی به منظور ارتقاء‌ کیفیت تصمیم‌ گیری‌ های استراتژیک و اجرایی به شرح ذیل تشکیل شده‌اند:

  • کمیته بازار سرمایه

    در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعۀ بازار شفاف، منصفانه و به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین، کمیته بازار سرمایه تشکیل می شود.

  • کمیته حسابرسی داخلی

    کمیته حسابرسی مسئول اجرای نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام به منظور انتصاب، تعیین حق‌الزحمه و عزل حسابرسان مستقل، بررسی دفعات حسابرسی،دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی به موقع و صحیح توسط مدیریت برای کنترل ضعف‌ها و کاستی‌ها، عدم تطابق با سیاست‌ها، قوانین و مقررات و سایر مشکلات شناسایی شده از سوی حسابرسان است.

  • کارگروه راهبردی

    هدایت و نظارت بر فرآیند تهیه و تنظیم برنامه و پیگیری پیشرفت امور

  • کار گروه بازار سرمایه