منشور اخلاقی

              اعضاء هیات مدیره، کارکنان و مشاوران شرکت سرمایه‌گذاري سبحان خود را متعهد به رعایت اصول ارزشی ذیل می دانند:

  • کلیه اعضاء هیات مدیره، پرسنل و مشاوران به شیوه‌ای مسئولیت پذیر، درست، بانزاکت، متواضع و با وجدان عمل نموده و سعی می نمایند پاسخگوی سهامداران بوده و تا حد امکان مفید باشند.
  • کلیه پرسنل شرکت اموال، دارایی‌ها و منافع شرکت را متعلق به خود دانسته و در حفظ آن‌ ها کوشا می‌باشند .
  • نسبت به رعایت کامل قوانین، مقررات و آیین نامه هاي حاکم بر امور شرکت کوشا می باشند.
  • پیشنهادات و تصمیمات خود را به گونه‌ای اتخاذ می نمایند که به لحاظ منطقی، معتقدند بهترین منافع شرکت در آن است.
  • کلیه مدیران و پرسنل شرکت به دنبال افزایش تخصص‌ های مالی مورد نیاز برای اثر بخشی کارآمد بر کسب و کار و منافع شرکت می‌باشند.
  • کلیه مدیران و کارکنان از حضور در موقعیت های حرفه ای – اداری که در تضاد منافع شرکت می‌باشد، اجتناب می نمایند.
  • مطابق با قانون عمل می نمایند و ضمن پرهیز از هر گونه تبعیض غیر موجه متعهد به رعایت مقررات و دستور العمل های مصوب می‌باشند .
  • اصل رازداری را رعایت نموده و اطلاعات محرمانه شرکت را نگهداری می‌نمایند .
  • نسبت به حفظ منافع، اعتبار و وجهه شرکت کوشا بوده و همچنین از اقدام شخصی نسبت به وظیفه ای که بصورت گروهی بازده مطلوب تری دارد، اجتناب می‌نمایند .