اعضاء هیات مدیره
نام و نام خانوادگی نماینده سمت سطح تحصیلات رشته تحصیلی
علیرضا قدرتی مدیر عامل و عضو هیات مدیره دکتری مدیریت مالی
بهرام فیضی پور رئیس هیات مدیره دکتری علوم اقتصادی
محمد هادی بناکار عضو هیات مدیره (موظف) کارشناسی ارشد مدیریت مالی
ایرج پرهیزگار عضو هیات مدیره (موظف) کارشناسی ارشد مدیریت مالی
بهزاد مشعلی عضو هیات مدیره (غیر موظف) دکتری مدیریت