فرم نظرسنجی از سهامداران
ازسهامداران محترم شرکت تقاضا می شود فرم نظر سنجی مقابل را تکمیل نموده و به آدرس رایانامه ی زیر ارسال نمایند:

sobhanstockpart@gmail.com
فرم نظر سنجی از سهامداران